Diensten

Bewindvoering

Beschermingsbewind heeft betrekking op het vermogen (geld en goederen) van een meerderjarig (18 jaar en ouder) persoon. Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat is zijn financiële zaken te regelen, dan kan hij zijn vermogen onder bewind laten stellen.

Beschermingsbewind dient te worden aangevraagd bij de kantonrechter.

Bij de zitting zal SBC aanwezig zijn om u te begeleiden. De kantonrechter spreekt vervolgens het bewind uit en benoemt op welke grond dit gebeurt. Zo kan er sprake zijn van normaal bewind, schuldenbewind of een combinatie daarvan.

Mentorschap

Soms is iemand niet (meer) in staat om zijn persoonlijke belangen te behartigen. Met persoonlijke belangen wordt bedoeld; belangen die geen geld of goederen betreffen, maar belangen met betrekking tot verblijf, zorg en welzijn. Voorbeelden hiervan zijn het regelen van het huishouden, beoordeling van zorgindicaties ( ZZP, PGB etc.), regelen van zorg of de keuze voor een bepaalde medische behandeling. Meestal kan een familielid voor de belangen van iemand zorgen, maar soms ook niet. In zo’n geval kan er een mentor worden aangesteld. De mentor neemt dan (in overleg met de betrokkene) beslissingen over verblijf, gezondheid en welzijn. De mentor is er in de eerste plaats om te sturen en te begeleiden, is de betrokkene niet in staat zelf te beslissen zal de mentor de keuze(s) maken. Mentorschap dient bij het kantongerecht te worden aangevraagd. Jaarlijks dient mentor verantwoording af te leggen aan de kantonrechter over de voor betrokkene verrichte activiteiten.

Curatele

Curatele is een  die betrekking heeft op het behartigen van de persoonlijke en vermogensrechtelijke belangen van iemand. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dat houdt in dat hij onbekwaam is om rechtshandelingen te verrichten (zoals bijvoorbeeld het kopen of verkopen van goederen), tenzij dat de wet iets anders bepaalt. Dit geldt ook voor rechtshandelingen ten aanzien van zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

De kantonrechter spreekt curatele alleen uit als de lichtere beschermingsmaatregelen ( of een combinatie hiervan) onvoldoende zijn.

Administratieve ondersteuning

Curatoren en bewindvoerders van cliënten met een zorgvraag alsook individuele cliënten kunnen het beheer en administratie met betrekking tot de financiën laten verzorgen door SBC. SBC kan u tevens adviseren over alle voorkomende vragen over de uitvoering van uw taken als bewindvoerder/curator van uw klant.

Op basis van een dienstenovereenkomst en met formele machtiging worden alle wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd. Samen worden er afspraken gemaakt over inhoudelijke administratieve ondersteuning. 

De controle en registratie van alle inkomsten en uitgaven  op basis van het in overleg met curator/bewindvoerder opgestelde jaarlijks budgetplan. Wij dragen zorg voor het invullen, verzenden en het archiveren van formulieren m.b.t.: uitkerende instanties, verzekeringen, belasting en toeslagen. Wij stellen de jaarlijkse Rekening en Verantwoording t.b.v. de rechtbank voor u op. U kan online het dossier van uw klant inzien of ervoor kiezen na afloop van ieder kwartaal een rapportage te ontvangen. 

Inkomensbeheer

Inkomensbeheer omvat alle activiteiten in het kader van het beheren van de inkomsten van de klant en het verrichten van betalingen, overeenkomstig het vastgestelde budgetplan. Inkomensbeheer kan een bijdrage leveren aan het oplossen of beheersbaar maken van bestaande financiële problemen en het voorkomen van nieuwe financiële problemen.

Het inkomensbeheer start met het ondertekenen van een overeenkomst tussen de inkomensbeheerder en de klant waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd. De overeenkomst tot inkomensbeheer komt op vrijwillige basis tot stand. Samen worden afspraken gemaakt over de betalingen, deze afspraken worden vastgelegd in een budgetplan.

De inkomensbeheerder betaalt de vaste lasten via een beheerrekening. De beheerder zorgt voor het betalen van het leefgeld, overige rekeningen en aflossingen van schulden. Er kan afgesproken worden om geld te reserveren voor zaken als jaarafrekeningen.
De inkomensbeheerder verzorgt de aanvragen huur/zorgtoeslagen en kwijtscheldingen. Daarnaast wordt de belastingaangifte (box 1) ingevuld. De klant kan online in het dossier meekijken of kan ervoor kiezen om maandelijks een schriftelijke rapportage te ontvangen.

Veelgestelde vragen

Wie kan bewindvoerder worden?

 • De niet-professionele : een familielid van de betrokkene (echtgenoot, kind) of kennis. 
 • De professionele bewindvoerder: iemand die van  bewindvoerder is en aan speciale kwaliteitseisen moet voldoen. Dit kan ook een stichting zijn. 

Hoe lang duurt bewindvoering?

De kantonrechter bepaalt hoe lang de bewindvoering duurt en welke goederen onder bewind worden gesteld. Over het algemeen wordt de bewindvoering uitgesproken over alle goederen en voor onbepaalde tijd, dit kan echter ook voor een bepaalde tijd. Nadat de bepaalde tijd is afgelopen vervalt het bewind.

Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

 • Opstellen van een budgetplan
 • Openen van een bankrekening op naam van de cliënt
 • Ontvangen van inkomen op de bankrekening van de cliënt
 • Betalen van het weekgeld aan de cliënt
 • Betalen van de vaste lasten
 • Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente
 • Aanvragen van zorg- en huurtoeslag
 • Inventariseren van de schuldenlast
 • Aanvragen van een schuldenregeling bij de gemeente
 • Verzorgen van de belastingaangifte Box 1
 • Verzorgen van een Rekening en Verantwoording aan de rechtbank

Wie kan bewindvoering/mentorschap/curatele aanvragen?

 • De betrokkene zelf
 • Echtgenoot of andere partner
 • Familie tot in de vierde graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, ooms, tantes, neven en nichten)
 • Degene die het gezag uitoefent, bijvoorbeeld de voogd, als de betrokkene nog minderjarig is
 • De bewindvoerder, als er al een onderbewindstelling loopt
 • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt
 • De officier van justitie

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben?

Als u een klacht heeft, kunt u het best eerst in overleg met uw bewindvoerder naar een oplossing zoeken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een bezwaar of een klacht indienen.

Voor wie is inkomensbeheer?

Inkomensbeheer is voor mensen die grip op hun financiën kwijt zijn en zélf daar iets aan willen doen om het overzicht weer te pakken. Het aanstellen van een inkomensbeheerder is een ingrijpende beslissing, maar wel een waarbij u zelf enige vrijheid en verantwoordelijkheid houdt.